Grove - Mini Fan

Från Karlskrona Makerspace Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Grove - Mini Fan

En DC-motor baserad på AVR Atmega168 mikrokontroller. Modulen ger också en breakout genom vilken du kan ändra mikrokontrollerkoden. Koden kan till exempel ändras så att modulen kan användas för att driva en servomotor. Som standard är modulen inställd för att köra DC-motorn som ingår i mixerpaketet.

Kompatibilitet

 • Arduino

Port

?

Exempelkod

Arduino

#include <Servo.h>

Servo myservo; // create servo object to control a servo

int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val;  // variable to read the value from the analog pin

void setup()
{
 myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
}

void loop()
{
 val = analogRead(potpin);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 val = map(val, 0, 1023, 0, 180);   // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
 myservo.write(val);         // sets the servo position according to the scaled value$
 delay(15);              // waits for the servo to get there
}

Mer information

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Mini_Fan/